Modifier la langue
nlendefrse
T:  0227 606700
rechercher

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Compri.eu besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van Compri.eu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Compri.eu.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Compri.eu, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Compri.eu is verkregen.

Compri.eu

e-mail: info@compri-aluminium.nl
website: compri.eu

© 2015 2024 Compri Aluminium       Nos conditions générales s'appliquent à toutes nos livraisons